سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رضا مختارپور – دانشجوی کارشناسی ارشد – دانشگاه شیراز
محمدمهدی علیشاهی – استاد – دانشگاه شیراز
بهروز جعفرزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد – دانشگاه شیراز

چکیده:

جدایش فرایندی غیردائمی و پیچیده است که چگونگی انجام آن تابعی از میدان جریان اطراف جزء جدا شونده و جسم پرنده اصلی و خصوصیات هندسی و دینامیکی آنها می باشد . تغییرات میدان جریان حول اجزاء جدا شونده و تغییرات زمانی پارامترهای آیرودینامیکی و تخمین مسیر حرکت از مسائل با اهمیت در این فرایند می باشند . در این مقاله فرایند جدایش در یک پیکربندی بال – پایلون – جسم الحاقی در ماخ پروازی میان صوتی مورد بررسی مطالعه قرار گرفته است . تحلیل این فرایند شامل تحلیل دائمی و تحلیل گذرای میدان جریان مبتنی بر روش حجم محدود با حل معادلات ناویر – استوکس تراکم پذیر لزج بر روی شبکه متحرک است . ابتدا تحلیل دائمی جریان حول جسم پرنده و جسم الحاقی صورت می پذیرد و بعد از همگرا شدن , حل غیر دائمی جریان با فعال کردن شبکه متحرک و تعریف مناطق متحرک و فعال سازی کد دینامیکی آغاز می شود . پس از همگرا شدن حل میدان سیال در هر گام زمانی نیروها و گشتاورهای وارد بر جسم الحاقی جدا شده بانتگرالگیری فشار و تنش روی سلولهای سطحی محاسبه شده و تغییر سرعتهای خطی و زاویه ای و تغییر مکانهای مربوطه محاسبه می گردد و در ادامه این تغییر مکانها بر شبکه متحرک اعمالشدهدوباره این مراحل تکرار می گردد . در نتیجه مسیر جسم الحاقی و تغییرات زمانی ضرایب نیروهای محوری و جانبی تعیین گردیده است . نتایج بدست آمده با داده های تجربی تونل باد و همچنین با نتایج حل اویلر مقایسه شده است و در ادامه اثرات مختلف اهرم نگهدارنده جسم الحاقی در تونل باد بر فرایند جدایش بررسی گردیده است