سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

بامداد لسانی – استا د یار، دانشگاه صنعتی امیرکبیر ، دانشکده مهندسی مکانیک
امیر زینالی – کارشناس، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی مکانیک

چکیده:

در این مقاله جریان با عد د ماخ پایین و خواص ترمو دینامیکی متغیر توسط شبیه سازی گردابه های بزرگ ١ محاسبه شده است . دو دیـواره پـایین و بالا در دماهای مختلف ثابت نگه داشته شده اند که حداکثر اخـتلاف دمـای در نظر گرفته شده Th /Tc=9 میباشـد . تـاث یر تغ ییـ رات شـد ید چگـال ی و نیروی جاذبه بر رو ی جر یان بررس ی شده است . گرادیان فشار در طول لولـه ثابت درنظر گرفته شده است . با توجه به نتا یج به دسـت آمـده نـشان داده شده است که افزایش اختلاف دما در طرف د یوار گرم موجب لا یه ای شـدن جریان م یشود، و با افزا یش نسبت نی روی چگال ی ٢ به ن یروی اینرسـ ی جر یـ ان به صورت موقت آرام شده و سپس به یک جر یان مغشوش ول ی بـا اغتـشاش کمتر نسبت به حالت اولیه تبدیل میشود .