سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: چهارمین همایش علمی مهندسی فرآیند
تعداد صفحات: ۱۰
نویسنده(ها):
ابوالفضل احمدی – دکتری تخصصی مهندسی مکانیک – دانشگاه صنعتی اراک
علیرضا فضلعلی – دکتری تخصصی مهندسی شیمی – دانشگاه صنعتی اراک
مهدی شریفی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات مرکزی

چکیده:
کلمه سورفکتانت مجموعه ای از کلماتSurface active agent می باشد. سورفکتانت ها معمولا ترکیباتی عالی هستند که دارای گروه های آبدوست که نقش دم و دنباله را دارند و گروه های آبگریز که نقش سر را دارد می باشند بنابراین به تناسب ساختار مولکولی در حلال های عالی و آب حل می شوند. از سورفکتانت ها در صنایع نفتی برای بهره برداری بهتر از چاه ها ی نفتی به علت کاهش غلظت ماده مورد بهره برداری استفاده می کنند. در این پژوهش خاصیت سورفکتانت برای جلوگیری از خوشه ای شدن نانوذرات ،کاهش نیروی چسبندگی و حرکت بهتر این ذرات در یک میکروکانال مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور برای مدلسازی از نرم افزار انسیس استفاده شده و نتایج بدست آمده با نتایج تجربی مورد مقایسه قرار گرفته است. نتایج همخوانی بسیار مناسبی دارند و نشان می دهند استفاده از این ماده روان ساز تاثیر مطلوبی در بهبود انتقال حرارت نانوذرات دارد