سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمدعلی نظری – مربی – دانشکده فنی دانشگاه تهران
فرهاد جاوید – دانشجوی کارشناسی ارشد – دانشگاه صنعتی شریف
مهدی پاک – د انشجوی کارشناسی ارشد – دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در این مقاله به کمک روش المان محدود یک رابطه عددی بسته برای کمانش غیرخطی در سازه های کم عمق ارائه شـده اسـت. بـرای ایـن منظـور در ابتـدا خرپای فونمیزز ١ ، به عنوان ساده ترین نمونـ ه از کمـانش غیرخطـی معرفـی و سپس با توجه به شباهت این خرپا با پوسته های کروی و همچنین بـا درنظـر گرفتن تئوریهای صفحات ، مجموعه ای از پارامترهای موثر در کمانش شـکم –
دهی ٢ بهدست آمده اند . به کمک روش المان محدود رابطه نیـروی کمـانش بـا هر یک از پارامترها ی موثر در کمانش به صورت تقریبـی محاسـبه شـده و در انتها با ترکیب روابط به دست آمده با یکدیگر یک رابطه بسته کلی بـرای نیـرو کمانش در پوسته های کرو ی ایجاد شده است . در انتهای این مقاله به بررسـی نتایج حاصل از این رابطه پرداخته شده و با تحلیل ابعـادی دو سـوی معادلـه سعی در ایجاد اصلاحاتی برای افزایش دقت آن شده است