سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش تحقیقات نوین در مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

الهه شریعت – کارشناس مهندسی معدن، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهید باهنر کرما
حمید خوشدست – دانشجوی دکتری فرآوری مواد معدنی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهید
عباس سام – عضو هیأت علمی بخش مهندسی معدن، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهید با
سروش عرب زاده جرکانی – کارشناس مهندسی معدن، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهید باهنر کرما

چکیده:

در این پژوهش، با استفاده از دادههای آزمایشگاهی و مدلسازی تأثیر دبی هیدرولیکی، ارتفاع خروجی سرریز، درصد جامد و توزیع دانهبندی بر حد جدایش سرریز یک کلاسیفایر هیدرولیکی آزمایشگاهی با جریان قائم تحلیل شده است. مطالعات آزمایشگاهی مطابق با یک طرح آزمایشی کامل دو سطحی و با در نظر گرفتن حد جدایش سرریز به عنوان سطح پاسخ صورت گرفت. تحلیل این نتایج به روش آنالیز واریانسANOVA)و با استفاده از نرمافزارMinitabانجام شد. مدلسازی نیز بر اساس روش دینامیک سیالات محاسباتی و با استفاده از نرمافزارFluentصورت گرفت. مطالعات نشان داد که با افزایش دبی و کاهش ارتفاع خروجی سرریز، به دلیل افزایش میزان اغتشاش و سرعت سیال، حد جدایش افزایش مییابد. افزایش توزیع دانهبندی نیز حد جدایش را افزایش داد. افزایش درصد جامد در محدوده کمتر از 15 % و شرایط سقوط آزاد، تأثیر محسوسی بر حد جدایش نداشت؛ در حالی که، افزایش درصد جامد در محدوده بزرگتر از 15 % و تحت شرایط سقوط با مانع، حد جدایش را افزایش داد.