سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و نوآوری

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

احسان قلی فر – دانش آموخته آموزش کشاورزی دانشگاه تهران
سید یوسف حجازی – استاد گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تهران
سید محمود حسینی – دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تهران
روح الله رضایی – استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه زنجان

چکیده:

هدف کلی این پژوهش توصیفی- پیمایشی، شناسایی و تحلیل عوامل فرهنگ سازمانی مؤثر بر توانمندسازی روانشناختی اعضای هیأت علمی بود. جامعه آماری تحقیق حاضر ۱۸۳۷ نفر از اعضای هیأت علمی دانشکده های کشاورزی ایران بود که با توجه به جدول مورگان- کرجس، ۴۰۴ نفر از آنان به عنوان نمونه از طریق روش نمونه گیری چند مرحله ای برای انجام تحقیق انتخاب شدند. اهمیت دادن به تشکیل کارگروه ها در دانشگاه و استفاده از کار گروهی اعضای هیأت علمی برای بهتر انجام دادن کارها، از میانگین پایینی در مقایسه ها با سایر موارد برخوردارند. همچنین یافته های تحلیل عاملی حاکی از آن بود که سه عامل تیم محوری، توسعه قابلیت ها و توانمندسازی در مجموع حدود ۶۱/۳۵% از کل واریانس عوامل فرهنگ سازمانی مؤثر بر توانمندسازی روانشناختی اعضای هیأت علمی دانشکده های کشاورزی ایران را تبیین می نمایند.