سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نهمین همایش حمل و نقل ریلی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مجید نجفی زرمهری – دانشگاه علم و صنعت ایران، موسسه تحقیقات و توسعه فناوری ریلی ایران
احمد میرآبادی – دانشگاه علم و صنعت ایران، موسسه تحقیقات و توسعه فناوری ریلی ایران
صالح اکبری – دانشگاه علم و صنعت ایران، موسسه تحقیقات و توسعه فناوری ریلی ایران

چکیده:

قطارهای مگلو به علت مزایای فراوان، همچون سرعت بالا، آلودگی محیط زیست پایین تر و مصرف انرژی کم، مورد توجه می باشند . انواع دیگر قطارهای سریع السیر همچونICE ، TGV نیز در رقابت با ایـن تکنـواوژی قـرار دارنـد . بطـور کلی بررسی و هزینه بالای مورد نیاز جهت احداث مسیر راهنمای مگلو را، تنها بـرگ برنـدهTGV و ICE ، مقایسه قطارهای مگلو و سریع السیر و تنها سد و مانع توسعه قطارها مگلو بیان می دارد . بدین لحاظ تحقیقـات گـسترده جهـت کـاهش هزینـه TGV و ICE قطارهای احداث مسیر راهنمای مگلوها صورت گرفته و نمونه ها ی مختلفی از قطارها ی مگلو در سـطح دنیا در نمونـه هـای آزمایشی در حال تست می باشند .
مطالعات فنی و اقتصاد ی، بیانگر آنست که ، استفاده از تکنولوژ ی قطارهای مگلو لازمه تحقیقات گسترده تر بوده و هزینه سـرما یه گذاری شده در ا ین بخش در سطح تجار ی قابل برگشت نمیباشد. در نتیجه در حال حاضـر بهترین گزینـه جهـت حـصول بـه سرعتهای بالا قطارهای TGV و ICEمی باشند