سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سجاد هلال ماکویی – هیات علمی دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر ( مربی )، دانشگاه علوم و فن
معصومه سهرابی – کارشناس ارشد فیزیک دریا ( مربی )، دانشگاه پیام نور خرمشهر

چکیده:

سکوهای دریایی در طول عمر مفید خویش تحت اثر بارهای نامشخص محیطی قرار می گیرند . از آنجایی که تحل یل سازه ها ی در ی ایی بصورت مرسوم بر اساس فرض ثابت بودن مقاد یر بارها ی وارد بر سازه می باشد، عملا نتا یج آن در اکثر مواقع به اندازه قابل توجه ی از مقاد یر واقع ی متفاوت است . در ای ن مقاله سعی بر آن خواهد بود ک ه با توجه به متغ ی ر بودن بارگذار ی سازه و پارامترها ی ف یزیک ی آن، ارز ی ابی بهتر ی از رفتار سازه تحت اثر بارهای نامشخص صورت گیرد .
برای این منظور ابتدا مدل سازه ای دو بعد ی از ی ک سکو انتخاب شده و سپس با توجه ب ه عدم قطع ی ت در بارگذاری، مصالح و ابعاد هندس ی از توزیع احتمالاتی آنها استفاده شده و جوابهای سازه بصورت پارامترهای تصادف ی حاصل م ی شو د . روش ماتری سی تحلی ل سازه، با روشها ی آمار ی و احتمالات ی آمیخته شده و احتمال خرابی در المانهای مختلف، تحت اثر موجهای طرح و سایر حالات بارگذاری ( اسلمینگ ) محاسبه می شود تا بد ین ترت ی ب است فاده بهینه ای از ظرفیت مقاومت سازه سکو صورتگرفته و طراح ی اقتصادی تری بدست آید .