سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مهرداد فروتن – استادیار دانشگاه رازی
مهدی صادقیان – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه رازی
حسین دلایلی – استادیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده:

در این مقاله تحل یل مسائل مقدار مـرز ی یـ ک بعـد ی و دو بعـد ی بـا روش بدون المان RKPM مورد بررسی قرار گرفته است . مشکل روشـهای بـدون المان در مقایسه با روش اجزاء محدود اعمال شرایط مرزی اساسی اسـت. در کار حاضر برا ی اعمال شرا یط مرزی اساسی از روش انتقـال اسـتفاده شـده است . مسائل حل شده از نوع انتقـال حـرارت م یباشـند کـه شـرا یط مـرز ی متنوعی برا ی آنها در نظر گرفته شده است. بـرا ی ایـ ن منظـور یـ ک برنامـه کامپیوتری در مح یط MATLAB نوشته شده است. نتایج بدسـت آمـده از این روش با نتایج روش اجزاء محدود و روش تحلیلی مقایسه شده است