سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش منطقه ای بحران آب و خشکسالی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

یونس اکبر زاده – کارشناس اقلیم شناسی،هواشناسی تبریز
فاطمه صادقی شقلقی – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی روستایی،دانشگاه زنجان
مصطفی حسین بابایی – کار شناسی ارشد اقلیم شناسی،آموزش و پرورش گوگان

چکیده:

خشکسالی یکی از پدیده های آب و هوایی و از جمله رخدادهایی است که هر ساله خسارتهای زیادی را باعث می شود. سیستم خای پایش در تدوین طرح های مقابله با خشکسالی و مدیریت آن از اهمیت زیادی برخوردار می باشد که بدین منظور از شاخص خشکسالیSPI برای بیان کمی این پدیده استفاده گردید،اما از آنجایی که این شاخص به صورت نقطه ای محاسبه می شود بنابراین لازم شد،جهت تحلیل مکانی این پدیده و ایجاد نقشه های مربوط از سامانه سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS) استفاده شود.نتایج بدست آمده در این تحقیق نشان داد که شدیدترین مقدار مشاهده شده خشکسالی استان آذرایجان شرقی با توجه به محاسبات شاخص SPI در شرق استان به ویژه ایستگاه سراب رخ داده است، در حالی که بیشترین فراوانی وقوع خشکسالی در شمال غرب استان به ویژه در ایستگاه جلفا رخ داده که بطرف جنوب و جنوب شرقی از فراوانی وقوع کاسته می شود. همچنین طولانی ترین تداوم خشکسالی در شرق و مرکز استان(ایستگاه سراب و تبریز) خ داده است.