سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: همایش ملی علوم مهندسی آب و فاضلاب
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
عبدالکریم هوشمند – استادیار گروه آبیاری و زهکشی، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز
امین ثنایی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:
آب های زیرزمینی یکی از مهمترین منابع تأمین آب در جهان محسوب میشود. بیش از 31 درصد مخازن آب شیرین در کره زمین آب های زیرزمینی است. در دهههای اخیر وقوع خشکسالی و مخصوصاً دوام آن در سالهای متوالی باعث اهمیت بیشتر منابع آب زیرزمینی بخصوص در کشور ما ایران شده است. لذا بهره برداری بیش از حد از این ذخایر در تشدید بحران کم آبی بویژه در مناطق خشک و نیمه خشک شده است. بنابراین مدیریت صحیح برداشت و کنترل سطح ایستابی اهمیت زیادی پیدا کرده است. حوزه دشت بردسیر در استان کرمان از نظر برخورداری از منابع آب و ریزش های جوی از جمله مناطق خشک کشور محسوب می شود. تحلیلگر زمین آمار در نرم افزار سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) با تکنیک ها و پیشرفت های امروزی، می تواند روابطی را در تحلیل، بررسی، مدیریت و کنترل سطح آب های زیرزمینی برقرار کند. در تحقیق حاضر به تحلیل مکانی و زمانی نوسانات سطح آب زیرزمینی حوزه دشت بردسیر، از تحلیلگر کریجینگ معمولی در سال های 82-81 تا 90-89 پرداخته شده است. سپس نتایج به صورت نقشه های پهنه بندی، برای تجزیه و تحلیل اطلاعات رسم شده است، که این نقشهها افت سطح ایستابی را در این دوره زمانی نتیجه می دهد.