سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: اولین همایش منطقه ای هویت و سینمای کردی
تعداد صفحات: ۱۶
نویسنده(ها):
رضا قادربیگ زاده – عضو هیئت علمی گروه معماری واحدسقز دانشگاه آزاداسلامی واحدسقز ایران

چکیده:
نشانه شناسی,بررسی کیفیت و چگونگی تبلور و شکل گیری معنا بر اساس نظامی از دال ها و دلالت گری هایی است که انتقال پیام در قالب فرآیند ارتباط رابه درک و کشف معنا,منتهی می کند؛ و در این میان فیلم با تعلق به زبان پیچیده سینما که همزمان برخوردار از وجوه متنوعی از نشانه های تصویری و دیداری ,کلامی,حرکتی,زبانشناسیک و آوایی است؛قابلیت مناسبی برای بررسی این مفهوم را دارد که هم امکان خوانش بیشتر متن (فیلم) را میسر می سازد و هم ازطریق این بررسی معیاری برای سنجش جنبه های زیبایی شناختی فیلم فراهم می گردد.این مقاله با تحلیل فیلم بیکس ,اثر کارزان قادر فیلمساز کرد,براساس مباحثات مربوط به نشانه شناسی،سعی در استخراج مفاهیم،معانی و نشانه هایی در ساختار این فیلم در کنار تحلیل محتوا دارد که یا به صورت اگاهانه توسط فیلمساز گنجانده شده است و یا با دیدگاهی مبتنی بر محوریت مخاطب و خواننده متن,توسط محقق این پژوهش برداشت شده است؛تأکید نگارنده مبتنی بر اهمیت زمینه ها و بستر و نیز گیرنده پیام در کنار نقش عوامل سیاسی,اجتماعی و فرهنگی در فرآیند ایجاد دال ها و تبلور مدلول هاست.چارچوب نظری پژوهش بر نظریات صاحبنظرانی چون سوسور,پیرس,یاکوبسن و خصوصاً رولان بارت متکی است.