سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

محسن رستمی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر – دانشکده مهندسی کشتی سازی و صنایع دریائی
حسن قاسمی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر – دانشکده مهندسی کشتی سازی و صنایع دریائی

چکیده:

در این مقاله استفاده از کاو یتاس یون در راکت ها ی ز ی ر آب ی مورد بررس ی قرار م یگی رد . در ابتدا خود کاویتاسیون و عوامل موثر برآن مورد بررس ی قرار گرفته و سپس اژدرها یی با دماغه ها ی مختلف ( کروی، بیضی گون، مخروط، مخروط ناقص و ترکیب دیسک استوانه ای و مخروط ) به صورت سه بعدی مدل سازی شده و با استفاده از نرم افزار فلوئنت، خصوص یات هیدرودینامیکی آن مورد بررسی و مقا یسه قرار م یگی رد . در ای ن تحل ی ل، با استفاده از توابع تعریف شده به وسیله کاربر ( UDF )
یک جریان متغیر با زمان و آشفته به جسم برخورد کرده و اثرات آن بررسی میشود