سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: همایش ملی علوم مهندسی آب و فاضلاب
تعداد صفحات: ۱۱
نویسنده(ها):
مجید حیدری – استادیار گروه مهندسی آب، دانشکدهی کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان
سحرالسادات رضویان – دانشجوی کارشناسیارشد آبیاری و زهکشی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان
سیدمعزالدین نبوی همدانی – دانشجوی کارشناسیارشد سازههای آبی دانشگاه علوم و تحقیقات تهران

چکیده:
تحلیل هیدرولیکی شبکههای توزیع آب به منظور تعیین بار آبی در نقاط مختلف و دبی عبوری از لوله ها،صورت می پذیرد. این تحلیل جهت بررسی عملکرد هیدرولیکی شبکه های طراحی شدهی جدید و بهینه سازیشبکه های موجود استفاده می شود. آنالیز هیدرولیکی شبکهی توزیع آب شامل تعیین مقادیر دبی توزیع شده درهر لوله و ارتفاع پیزومتریک در گره های شبکه میباشد، به طوریکه معادلات پیوستگی جریان در گره ها و افتانرژی در شبکه ارضاء گردند. امروزه استفاده از الگوریتم فرا ابتکاری تبرید تدریجی در حل مسائل پیچیده یمهندسی با توجه به قابلیت ها و توانایی آن رو به افزایش نهاده است. هدف از انجام این تحقیق تحلیلهیدرولیکی شبکه ی توزیع آب براساس الگوریتم تبرید تدریجی و مقایسه نتایج حاصل از آن براساس شاخص های آماری CRM و(R(2 با سایر روشها می باشد. نتایج بررسی شاخص ها نشان داد، این تحلیل با سرعت عمل بالا، خروجی های دقیق و قابل اطمینانی دارد. این قابلیت امکان طراحی و تحلیل شبکه های گسترده را آسانتر می نماید.