سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: همایش ملی علوم مهندسی آب و فاضلاب
تعداد صفحات: ۱۱
نویسنده(ها):
مجید حیدری – استادیار گروه مهندسی آب، دانشکدهی کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان
سیدمعزالدین نبوی همدانی – دانشجوی کارشناسیارشد سازههای آبی دانشگاه علوم تحقیقات، تهران
سحرالسادات رضویان – دانشجوی کارشناسیارشد آبیاری و زهکشی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان

چکیده:
تحلیل هیدرولیکی شبکههای انتقال آب روباز به منظور تعیین عمق آب در نقاط مختلف و دبی عبوری ازکانال ها، صورت میپذیرد. این تحلیل جهت بررسی عملکرد هیدرولیکی شبکههای طراحی شدهی جدید وبهینهسازی شبکههای موجود استفاده میشود. آنالیز هیدرولیکی شبکهی انتقال آب روباز شامل تعیین مقادیردبی توزیعشده در هرکانال و عمق آب در اتصالهای شبکه میباشد، به طوریکه معادلات پیوستگی جریان دراتصالها و افت انرژی در کانالهای موازی برابر گردند. امروزه استفاده از الگوریتم فرا ابتکاری ژنتیک در حلمسائل پیچیدهی مهندسی با توجه به قابلیتها و توانایی آن رو به افزایش نهاده است. هدف از انجام این تحقیقتحلیل هیدرولیکی شبکههای انتقال آب روباز براساس الگوریتم ژنتیک و مقایسه نتایج حاصل از آن با روشحل همزمان میباشد. بررسی نتایج نشان داد، این تحلیل با سرعت عمل بالا، خروجیهای دقیق و قابلاطمینانی دارد. این قابلیت امکان طراحی و تحلیل شبکههای گسترده را آسانتر مینماید.