سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش مقابله با سوانح طبیعی

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

هوشنگ آقائی هشجین – کارشناس ارشد اقلیم شناسی
پیمان محمودی – دانشجوی دکتری اقلیم شناسی و کارمند مرکز تحقیقات اداره کل هواشناسی اس
علی دولتی مهر – دانشجوی کارشناسی ارشد اقلیم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل و ر

چکیده:

خشکسالی یکی از مهمترین انواع مخاطرات طبیعی و پدیده ارام و مرموز است که ناشی از فرایندهای آب و هوایی می باشد وشدت و فراوانی آن تا حدودی به موقعیت جغرافیایی محل بستگی دارد که هرچند سال یک بار در نتیجه کاهش میزان بارندگی اتفاق می افتد. مختصات جغرافیایی ایستگاه هواشناسی سنندج در 47 درجه طول جغرافیایی و 35 درجه و 20 دقیقه عرض جغرافیایی قرار دارد و ارتفاع آن از سطح دریا 1373 متر میباشد. به لحاظ تقسیم بندی اقلیمی بر اساس روش دمارتن دارای اقلیم مدیترانه ای می باشد. به منظور مطالعه و بررسی خشکسالی منطقه، داده های بارندگی 30 سال (1385-1356) با استفاده از شاخص های توزیع استاندارد و درصد بارش ازمیانگین با استفاده از نرم افزار های Spss , Excel مورد تحلیل قرار گرفت و خشکسالی های ضعیف، متوسط و روند آن برای منطقه استخراج شد. بر این اساس دهه 80-70 خشک ترین دهه در دوره آماری بوده و سال 1378 بالاترین درصد از لحاظ توزیع استاندارد و درصد میانگین بارش را در بر می گیرد.