سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: دهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
تعداد صفحات: ۱۰
نویسنده(ها):
فرشته کمیجانی – دانشجوی دکتری فیزیک دریا، شرکت جهاد تحقیقات آب و انرژی
علی نصراللهی – دکتری عمران، هیدرولیک، شرکت جهاد تحقیقات آب و انرژی
شهرزاد ناهید – دکتری فیزیک دریا، پژوهشکده هواشناسی
نرگس نظری – دانشجوی دکتری عمران، هیدرولیک، شرکت جهاد تحقیقات آب و انرژی

چکیده:
آگاهی از مشخصات باد با توجه به کاربرد آن در مطالعات هیدرودینامیک، خیزاب ناشی از توفان 5، طراحی سازه های دریائی، مطالعات انتقال رسوب و غیره از اهمیت زیادی برخوردار است. همچنین باد سهم مهمی در تعیین الگوی گردش آب خلیج فارس دارد [ 4 و 5]. باتوجه به این امر که خلیج فارس مرکز عمده استخراج نفت در منطقه است، شناخت الگوی باد و همچنین گردش جوی ناشی از نسیم دریا 6و نسیم خشکی 7 برای پیشبینی مسیر لکههای نفتی از مناطق ساحلی به دریا حائز اهمیت است که بدین ترتیب لزوم مطالعه فوق را روشن میسازد.لذا در تحقیق حاضر بررسی تغییرات الگوی باد در طول خط ساحلی شمال خلیج فارس برای فصول مختلف یک دوره بلند مدت مد نظرقرار گرفته است. در این راستا تغییرات زمانی (برای فصول مختلف) و مکانی (در بخشهای مختلف) الگو و شدت بادهای نظامند 8، نسیم دریا و نسیم خشکی در خلیج فارس مورد بررسی قرار گرفته است. در مرحله بعدی تعیین عوامل موثر بر تغییرات هر یک از بادهای مذکور مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین چگونگی تغییرات زمانی و مکانی الگوی باد غالب خلیج فارس و مقایسهای میان میزان تأثیر نسیم روزانه، شبانه و بادهای نظامند بر الگوی باد منطقه مورد مطالعه قرار گرفته است.