سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مجتبی صدیقی – استادیار – دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
فرهاد کرمان ساروی – کارشناس ارشد – دانشکده مهندسی مکانیک،دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

هدف از این مقاله تحل یل وبررسی تأثیر لایهچینی بـرروی چـروک خـوردگی صــفحات کــامپوزیتی در منطقــة نیمکــرة حاصــل از نفــوذ پــانچ، در هنگــام شکل دهی به روش کشش عمیق می باشد . بـرای ایـن منظـور ابتـدا صـفحات کامپوزیتی ترموپلاستیکی به روش لایه چینی از مادة زمینـة پلـی پـروپیلن و الیاف تک جهتـی شیشـه و بـا آرایـش هـای لایـه چینـی [0.90] , [0] , [0.-45+45,90] ساخته شدند .
پس از ساخت صفحات، برای بررسی نتـایج حاصـل از آزمـایش شـکل دهـی برروی صفحات به روش 1 CGA و با استفاده از رنگ نسوز و یک شابلون بـا دایره هایی به قطر ۵ میلیمتر، شبکه بندی ایجـاد شـد سـپس ایـن صـفحات شبکه بندی شده پس از پیش گرم شدن درون قالب کشش عمیق قرار گرفتند و شکل داده شدند، تغییر شـکل ایجـاد شـده در اثـر شـکل دهـی بـه روش کشش عمیق، قرائت شد و با استفاده از آن کرنش لگاریتمی محوری بدسـت آمد .
بمنظور تحلیل فرآ یند شکل دهی، کل فرآیند بوسیلة نرم افزار المـان محـدود ABAQUS مدل شد و بجای پذیرفتن فرض غیرقابل کشش بـودن الیـاف،ورودی های نرم افزار از روی خواصی که در آزمایشگاه بدست آمده بود تعیـین شد .
نتایج حاصل از نرم افزار و کار آزمایشگاهی در قالب تغییر شکل ظاهری الیاف و کرنش لگاریتمی محـوری در راسـتای الیـاف ، بـا هـم مقایسـه و بصـورت نمودارهایی نمایش داده شده است و در ادامه از این مقایسه بهتـرین نتیجـه برای آرایش لایه چینی بدست آمده است .