سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

وهاب جمالی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی متالورژی و مواد – دانشگاه علم وصنعت
مرتضی تمیزی فر – دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران
وهاب جمالی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی متالورژی و مواد
علی محمدهادیان – دانشیار دانشگاه تهران

چکیده:

دراین پژوهش تاثیر افزودن کاربید بور برایجاد تخلخل درآلیاژ هاردمتال اندازهدانه های کاربید تنگستن و علت این امر مورد تحقیق و بررسی قرارگرفت نتایج بدست آمده نشان داد به سبب تولید فاز بین فلزی WCoB درنمونه ها میزان کبالت موجود و بالطبع چسبندگی ذرات کاربیدی در زمینهکاهش می یابد همین امر سبب می گردد با افزایش مقدار کاربید بور از 0/25 درصد به بالاتر تخلخلهای آلیاژ افزایش پیدا می کند همچنین نمودار درصد فراوانی برحسب اندازه ذرات کاربیدی برای کلیه آلیاژ های مورد مطالعه نشان داد که با افزایش مقدار کاربید بور تا 0/5 درصد وزنی اندازه دانه های کاربیدی از 0/88 به 0/81 میکرون کاهش می یابد ولی با افزایش بیشتر این ممانعت کننده اندازه ذرات کاربیدی به شدت افزایش می یابد.