سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علی علوی نیا – استادیار – دانشگاه بوعلی سینا همدان
محمد سارائی – دانشجوی کارشناسی ارشد – دانشگاه بوعلی سینا همدان

چکیده:

در این مقاله به بررس ی اثر تغ ییر زاو یه انشعاب بـر رو ی انـرژ ی جـذب شـده توسط جزء ساختار ی هانی کام ها پرداخته شده است . نخـست کوچـک تـر ین جزء تشکیل دهنده یک هان ی کام متشکل از سلول هـا ی بـا هندسـه مقطـع شش ضلعی که نتا یج حاصل از رفتار آن تحت بارگذار ی مـی توانـد بـه کـل سازه تعمیم داده شود، تعیین گردیده است . سـپس ایـ ن جـزء سـاختار ی بـا
زوایای انشعاب 60، 90، 120، 150 و 180درجه بـا اسـتفاده از نـرم افـزارLS-DYNA در دو ضخامت مختلف د یواره سلول مورد بارگذاری ضربه ایقرار گرفته است . همه نمونه های شبیه سازی شده دارای وزن یکسان بـوده و فرض شده است که از طریق اکستروژن تولید شده باشند . مقدار زاویه انشعاب اپتیمم برا ی هر دو ضخام ت د یواره 120 درجـه بدسـت آمـده اسـت . بـد ین
معنی که جزء ساختار ی دارا ی زاو یه انـشعاب 120 درجـه ، بیـ شترین مقـدار انرژی را در طی فرآیند برخورد جذب میکند