سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدجعفر جمالی – کارشناس ارشد مهندسی مکانیک مجتمع دانشگاهی علوم و فناوری هوادریا
ایرج رجبی – مربی مجتمع دانشگاهی علوم و فناوری هوادریا
احسان سلاحی – مربی مجتمع دانشگاهی علوم و فناوری هوادریا

چکیده:

پیشرفت های اخیر در صنایع هوادریا برای سازه هایی که از ساندویچ پنـل هـا ساخته شده اند و همچنین استفاده از مواد کامپوزیتی پیشرفته باعث شـده است که معیارهای طراحی بهتری برای ناپایداری های موضعی مورد استفاده قرارگیرند . چروکیدگی روکش ها یکی از مهمتری ن کمـانش هـای موضـعی در ساندویچ پنل ها می باشد . چروکیدگی ساندویچ پنل ها در اثـر بارهـای فـشاری
درون صفحه ای و خمشی ، با ایجاد طول موج های کوتا هِ کمانشی ، بر روکـش تحت فشار ایجاد می گردد . چروکیدگی ممکن است بصورت کمانش روکـش تحت فشار بر روی محیط پیوسته الاستیک، مانند هسته، مشاهده گردد . این نوع، ناپایداری اسـتاتیکی از معمـول تـرین ناپایـداری هـای سـاندویچ پنـل هـا می باشد . پدیده چروکیدگی با توجه به روابط متقابـل بـین هـسته و روکـش سازه های ساندویچی مشخص می گردد . بنابراین بار بحرانی چروکیدگی تابعی از سختی هسته و روکش و همچنین هندسـه و نیروهـای وارده مـی باشـد . تاثیرات سختی خمشی روکش ها و اهمیت نحوه قرارگیری لایه ها نیز در این تحلیل در نظر گرفته شده است . در این مقاله این نوع ناپایداری استاتیکی در دو مود متقارن و خمشی با مدلی متفاوت بـرای هـسته ایزوتروپیـک فـومی ، مورد تحلیل واقع شده است .