سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

علی اکبر جمالی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد، گروه آبخیزداری
جمال قدوسی – عضو هیئت علمی بازنشسته پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری تهران
مهدی فرح پور – عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع، تهران

چکیده:

طبق این اعتقاد که بومشناسی مجموعه انسان و محیط است باید ارتباط تعادلی هم در این مجموعه برقرار باشد . فرسایش خاک یک بی تعادلی است . چرا فرسایش خاک هنوز به عنوان یک مشکل جدی جلوه گر می شود و به چه دلیل کشاورزان از روشهای زراعی حفاظتی استفاده مفیدتری نمی کنند؟ تغییر سیاستها میسر نیست جز با ارائه برنامههای مبتنی بر روشهای علمی جدید که نمونهای از آن در قالب سامانه تصمیم یار در این بررسی ارائه میشود . سامانه تصمیم یار ترکیب مؤثر هوش بشری، اطّلاعات، تکنولوژی و نرمافزار که به دقت با هم برای حل مسایل پیچیده عمل می کنند است و باید به طور جدی در برنامهریزی کشاورزی معرفی و استفاده شود . از عوامل مکانی و بومشناختی ( رسوبدهی که خود تابع عوامل متعدد مثل شیب، بارش، پوشش گیاهی، خاک وغیره ) ، محدودیتهای مکانی و بومشناختی ( خاک، شیب، ارتفاع، ژئومرفولوژی، لغزش، کاربری زمین، بارش ) و عوامل مکانی اقتصادی ( نزدیکی به زمینهای زراعی، جاده، روستا، رودخانه، چشمه ) در حوزه آبخیز حبله رود در محدوده شهرستان فیروزکوه استفاده شد . مدل شاخه درختی در محیط طراحی شد . استانداردسازی، وزندهی جفتی AHP و تلفیقSMCE نرم افزار سامانه اطلاعات جغرافیایی ILWISلایه های عوامل و محدودیت در محیط GIS انجام شد . نتیجه نقشه شاخص مرکب فازی بود که با طبقه بندی، اولویت بندی شد . این مدل می تواند برای استفاده در مناطق مشابه با تغییر دادهها استفاده و با سرعت و دقت مناسبترین برنامه استخراج شود .