سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسن حدادپور – دانشیار – دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی هوافضا
سعید محمودخانی – کارشناسی ارشد – دانشکده مهندسی هوافضا
حسین محمدنوازی – دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی هوافضا

چکیده:

در کار حاضر کمانش و ارتعاشات آزاد پوسته استوانهای با خواص هدفمند 1 با تکیهگاه ساده و شرایط مرزی داخل صفحهای متفاوت تحت اثر دما مورد بررسی قرار گرفته است . خواص مواد وابسته به دما فرض شده و در جهت ضخامت بر اساس رابطه توزیع توانی تغییر میکند . دما در سطح پوسته ثابت و در راستای ضخامت بر اساس انتقال حرارت رسانایی پایا بهدست آمده است . معادلات حاکم بر اساس نظریه پوسته لاو ٢ و روابط غیرخطی دانل – کارمن استخراج شده است . بهمنظور تعیین تنشهای اولیه ناشی از افزایش دما، معادلات تعادل بهطور دقیق حل شده و نتایج در معادلات حرکت حاکم اعمال شده است که برای حل آنها از روش گالرکین استفاده شده است . اثر تغییر نسبت حجمی مواد تشکیل دهنده بر دمای کمانش برای دو حالت استوانه با قید محیطی و بدون قید محیطی بهدستآمده است . همچنین اثر دما بر فرکانسهای طبیعی برای مقادیر مختلف نسبت حجمی مواد تشکیلدهنده و شرایط مرزی مذکور بهدست آمده است .