سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

فرهاد کلاهان – استادیار گروه مکانیک-دانشگاه فردوسی مشهد
علی بهروزفر – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک- دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

مسئله تخصیص بهینه یکی از مسائل مهم و کلاسیک در حوزه تحقیق درعمیات است . امروزه قابلیت اطمینان، بعنوان یکی از معیارهای اصلی بهینه سازی سیستم ها، بطور گسترده ای مورد توجه قرار گرفته است . در بسیاریاز سیست مها و محصولات ، بمنظور افزایش قابلیت اطمین ان از اجزا مازاد استفاده میشود . با اینحال در اکثر تحقیقات فعلی ، در خصوص تخصیص بهینه اج زاء مازاد ، بیشینه کردن قابلیت اطمینان سیستم به عنوان هدف مدنظر قرار گرفته است در حالیکه هزینه و وزن کل نیز به عنوان قی ود بهینه سازی لحاظ شده اند . در تحقیق حاضر، مساله مذکور با رویکردی جدید و با هدف کمینه کردن هزینه کل، با توجه به قیود قابلیت اطمینان و وزنسیستم، بهینه سازی شده است . بدلیل پیچیدگی مسئله طراحی بهینه بر اساس قابلیت اطمینان، در این تحقیق الگوریتم تبرید تدریجی ، بعنوان روشحل، بکار گرفته شده است . نتایج محاسباتی نشان دهنده کارایی الگوریتم پیشنهادی است