سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

بهروز مهام – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر – دانشگاه تهران
سعید نادراصفهانی – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر – دانشگاه تهران

چکیده:

تخمین ضرایب کانال، در شرایط فیدینگ سریع بسیار مشکل و شاید غیر ممکن می گردد. در این مقاله ساختار ساده ای برای دایورسیتی همیار پیشنهاد شده است. که درآن نیازی به معلوم بودن ضرایب کانال در فرستنده یا رله و یا گیرنده نمی باشد. در این ساختار ارسال اطلاعات در دو فاز صورت میگیرد. در فاز اول، اطلاعات با استفاده از مدولاسیون تقاضلی و توسط فرستنده ارسال میگردد. پس از دیکد شدن اطلاعات توسط رله ها، فرستنده این اطلاعات را بکمک رله ها و با یکارگیری کدهای زمان – فضای تقاضلی برای گیرنده مخابره می کند. با روشی تحلیلی توزیع بهینه توان برای یان ساختار، و با در نظر گرتفن سیستمی با یک رله و استفاده از کد الموتی تفاضلی، محاسبه شده است. شبیه سازیهای عددی با روش مونت کارلو صحت نتایج را تایید می کند.