سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

ناهید اصلانی آملی – قطب علمی اتوماسیون و بهر ه برداری سیستم های قدرتدانشکده مهندسی برق- د
شهرام جدید – قطب علمی اتوماسیون و بهر ه برداری سیستم های قدرتدانشکده مهندسی برق- د

چکیده:

یکی از مهمترین و بحث برانگیزترین مسائل در سیستمهای قدرت تجدید ساختار یافته، مسأله تخصیص تلفات به کاربران سیستم م یباشد. همچنین، هزینه تلفات نیز باید به شیو های دقیق و منصفانه توسط کاربرانی که از شبکه انتقال استفاده نمود هاند، جبران شود. بدین منظور، لازم است که میزان استفاده حقیقی هر کاربر از شبکه، مشخص باشد. در این مقاله، از روشهای ردیابی تناسبی و بهینه برای تعیین میزان استفاده کاربران از سیستم استفاده شده است که از نتایج بدس تآمده از آنها م یتوان برای تخصیص تلفات و هزینه آن به کاربران سیستم در شرایط وجود پرشدگی در خطوط انتقال و حضور بارهای حساس به قیمت در سیستم بهره برد. مسأله ردیابی بهینه به صورت یک مسأله برنام هریزی خطی در نر م افزارGAMS به روش سیمپلکس حل شده و نتایج بدس تآمده از آن با نتایج روش ردیابی تناسبی در سیستم IEEE-14اصلا حشده مقایسه می شود. مقایسه نتایج نشاندهنده کارآمدی روش ردیابی بهینه نسبت به ردیابی تناسبی درتخصیص منصفانه تلفات و هزینه آن به کاربران سیستم میباشد.