مقاله تخمين تابع مصرف بلندمدت به روش همجمعي ARDL و محاسبه رابطه مصرف کوتاه مدت در ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان 1387 در فصلنامه اقتصاد مقداري (فصلنامه بررسيهاي اقتصادي) از صفحه 23 تا 38 منتشر شده است.
نام: تخمين تابع مصرف بلندمدت به روش همجمعي ARDL و محاسبه رابطه مصرف کوتاه مدت در ايران
این مقاله دارای 16 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تابع بلندمدت مصرف
مقاله تابع کوتاه مدت مصرف
مقاله ميل نهايي به مصرف
مقاله روش همجمعي ARDL

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فخرايي سيدعنايت اله
جناب آقای / سرکار خانم: منصوري سيدامين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شناخت صحيح از تابع مصرف و برآورد ميل نهايي به مصرف، به سياستگذاران كمك مي كند تا ابزارهاي صحيحي را در مقابله با مسايل اقتصادي نظير تورم و ركود به کار گيرند. هدف از انجام اين تحقيق، تخمين و تحليل تابع مصرف بلند مدت و کوتاه مدت براي گروه هاي درآمدي با استفاده از تخمين رابطه همجمعي به روش ARDL در دوره 85-1361 است. نتايج تحقيق نشان دهنده وجود رابطه همجمعي معني داري بين متغيرهاي مدل است. ميل نهايي به مصرف در بلند مدت، براي گروه با درآمد پايين 0.97، براي گروه با درآمد بالا 0.66 و براي گروه کل 0.81 برآورد شده است. ميل نهايي به مصرف محاسبه شده براي رابطه کوتاه مدت 0.55 است.