سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدعلی هرمزی – شرکت برق منطقه ای فارس
علی سعیدیان – دانشگاه شهید چمران اهواز
امیرحسین رحمانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول

چکیده:

اکثر مطالعات انجام شده در زمینه تلفات از دید تئوری می باشد ، لذا جهت محاسبه تلفات به صورت تئوری تنها روابط ریاضی به کار می رود اما در این روابط جریانهای خزشی ، نشتی و بعضی از شرایط محیطی دیده نمی شوند و بدین ترتیب محاسبه تلفات دق یق نمی باشد و تاثیر هارمونیکها بروی مقاومت کابلها و هادیها تنها بصورت تئوری بررسی می شود .در اکثر محاسبات مقاومت به صورت خطی فرض شده است لذا در این پروژه با مدل به دست آمده از شبکه را تخمین زده ، سپس با عصبی تلفات سیستم 14 شینIEEE کمک لوازم اندازه گیری موجو د بر روی خطوط نمونه تلفات واقعی یک شبکه محلی را به دست آورده ، سپس این تلفات را می توان برای خطوط مختلف که شرایط فنی و محیطی متفاوت دارند، به کمک شبکه عصبی با دقت بالا تخمین زد ، دراین پروژه نتایج به دست آمده با شبکه های عصبی را با مدل ریاضی به صورت تئوری م قایسه کرده و در نهایت بهجنبه های اقتصادی و زیست محیطی آن اشاره می کنیم