سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: چهارمین همایش علمی مخازن هیدروکربوری و صنایع بالادستی علوم و صنایع وابسته
تعداد صفحات: ۱۲
نویسنده(ها):
فرشاد جعفری – کارشناس ارشد مهندسی بهره برداری نفت
امین عرب پور – کارشناس مهندسی بهره برداری نفت
محمدرضا دهستانی – کارشناس مهندسی بهره برداری نفت
محسن احمدزاده – کارشناس مهندسی بهره برداری نفت

چکیده:
در مخازن شکافدار تغییرات زیاد تراوایی به دلیل وجود شکاف از دلایل تغییر مکانیسم تولید نسبت به مخازن معمولی می باشد. در نتیجه در صورتی که بتوان یک مدل مناسب بدست آورد، که قادر به توصیف بهتر مخزن باشد، می توان آینده مخزن را با اطمینان بیشتری پیش بینی کرد. یکی از خصوصیات مدل مناسب برای مخازن شکافدار، مشخص بودن ارتفاع ماتریس که یکی ازعوامل تعیین کننده در مقدار تولید از این مخازن می باشد، است. در واقع ارتفاع ماتریس تاثیر خود را به صورت نیروی گراویتی که یکی از نیروهای تولیدی می باشد، نشان می دهد. تا جایی که اگر ارتفاع ماتریس از مقدار معینی (hTH)کمتر باشد تاثیر بسزایی بر تولید می گذارد، بدین صورت که در فرایند ریزش تولیدی صورت نمی گیرد و در فرایند آشام نیز تولید به مقدار قابل توجهی کاهش می یابد. از این رو هدف از این مطالعه به دست آوردن روابطی که بتواند ارتفاع ماتریس را تخمین بزند می باشد. بدین صورت که ابتدا معادله موازنه مواد را با استفاده از مفهوم خط راست که Havlena و odeh بیان کردن حل کرده، سپس با استفاده از مقدار نفت اولیه درجا(N) و سایر مفاهیم نفتی، روابطی را که بتواند ارتفاع ماتریس را برای مدل وارن- روت و مدل کاظمی تخمین بزند، بدست می آوریم