سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: چهارمین همایش علمی مهندسی فرآیند
تعداد صفحات: ۱۰
نویسنده(ها):
میثم حیدرزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
حمید بخشی – استادیار مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

چکیده:
در این مقاله مدل شبکه عصبی و مدل رگرسیون بردار پشتیبان (SVR) و نیز مدل ترمودینامیکی NRTL-SAC در سیستم دوتایی اتانول – تولوئن و ایزوپروپانول – تولوئن استفاده شده است. در این بررسی ها شرایط تعادلی در دو فشار 3/101 کیلو پاسکال و 3/201 کیلو پاسکال در دماهای مختلف در نظر گرفته شده است. مدل NRTL-SAC می تواند برای تخمین سریع کیفی حلالیت در مخلوط جزء آلی در محلول های رایج استفاده شود. به طورکلی این مدل با مخلوط های مایع غیر ایده آل سروکار دارد. نتایج نشان می دهد که ضریب انطباق برای داده های تست در روش های NRTL-SAC 9651/0=R2 و شبکه عصبی 9886/0=R2 و مدل SVR 9978/0=R2 است