سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: اولین کنفرانس انجمن پیشرانش هوافضایی ایران
تعداد صفحات: ۴
نویسنده(ها):
حسین روهنده – تهران سازمان صنایع هوافضا
محمود گرجی – تهران سازمان صنایع هوافضا
سید مهدی حسینی – تهران سازمان صنایع هوافضا

چکیده:
در موتورهای سوخت مایع که سوخت اصلی آنها هیدروکربنی می باشد سوخت آمینی TG02 به عنوان سوخت استارت بوده و باعث گرم شدن محفظه احتراق و اشتعال پایدار می شود. در صورتیکه موشک در طی زمان مشخصی شلیک نشود، به دلیل امتزاج سوخت هیدروکربنی با سوخت استارت TG02، سوخت استارت تخلیه شده و مجددا شارژ خواهد شد. در این مقاله سعی شد تا با انجام برخی تستهای تجربی میزان نفوذ یک سوخت هیدروکربنی، در سوخت استارت TG02 تعیین گردد. همچنین با فرض ضریب نفوذهای متفاوت، درصدهای وزنی و غلظت های نفوذی سوخت هیدروکربنی در آمینی از روش تئوری محاسبه و با نتایج تجربی مقایسه شدند. در نهایت تلاش شد تا با استفاده از روابط تئوری و با نیز کمک نرم افزار مناسبترین ضریب نفوذ مربوط به سوخت ترکیبی در TG02 مشخص گردد تا با کمک آن بتوان در صورت نیاز و در شرایط مختلف میزان امتزاج آنها را پیش بینی و از مشکلات ناشی از امتزاج پذیری احتمالی زمان استارت موشک جلوگیری نمود. نتایج نشان داد در دمای 293 کلوین ضریب نفوذی برابر با (فرمول در متن اصلی مقاله) همخوانی خوبی با نتایج تجربی داشته است. انحراف از میانگین برای ضریب نفوذهای متفاوت محاسبه و مقایسه گردید. انحراف مذکور برای ضریب نفوذ تخمین زده شده برای 0/037 بوده است.