سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهدی حاجیان ملکی – کارشناس ارشد مرکز هوافضای فرناس، جهاد دانشگاهی صنعتی شریف
مجید میرزایی – دانشیار، گروه مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

در این مقاله عمر خـستگی اسـپار کـامپوزیتی بـال یـک هواپیمـای بـدون سرنشین تحت بارهای اعمالی در دوران عملیـات تخمـین زده شـده اسـت . اسپار این هواپیما به علت نیاز به نـسبت مق اومـت بـه وزن بـالا از تیوبهـای کامپوزیتی فیبر کربنی ساخته می شود . بـا توجـه بـه طبیعـت بارگـذاری و روشهای موجود، روش المان بحرانی برای تخمین عمر خـستگی ایـن سـازه انتخاب گردیـده اسـت . بـا اسـتفاده از روشـهای تحلیلـی و عـددی، تقلیـل مقاومت، سفتی و مقدار عمر این اسپار تخمین زد ه شـده و بـا انجـام تـست خستگی نمونه ها، توانایی این روش مـورد ارزیـابی قـرار مـیگیـرد . نتـایج نهایی حاصل از اعمال بارگذاریهای مربوط و همچنین تست نمونه ها، نـشان می دهند که روش المان بحرانی برای محاسبه عمر خستگی این سازه ها از دقت قابل قبولی برخوردار بـوده و عمـر ایـن اسـپار ، حـدود اً دو برابـر عمـر استاندارد اسپار هواپیماهای تجاری برآورد شده است .