سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: اولین کنفرانس انجمن پیشرانش هوافضایی ایران
تعداد صفحات: ۴
نویسنده(ها):

چکیده:
یک موتور جت از قطعات متعددی تشکیل گردیده است که بعضی از این قطعات دارای عمر محدود و مشخصی می باشند که این عمر توسط سازنده اصلی تعیین می گردد. پس از پایان یافتن عمر خدمتی، بایستی درسیکل تعمیر اساسی موتور تعویض گردند. قطعه Drive Shaft یکی از قطعات High Tech و بحرانی موتور جت از جنس آلیاژ A286 است که عمر خدمتی آن حدود 1600 ساعت می باشد. در این پژوهش تخمین عمر باقیمانده این قطعه براساس روشهای Damage Tolerance مدنظر بوده و با استفاده از تحلیل های تنشی، نقاط بحرانی قطعه معین و سپس آزمونهای غیرمخرب، آزمون های استحکامی و تحلیل عمر بر روی قطعه Drive Shaft صورت پذیرفت. استحکام کششی نهایی برای نمونهها حدود 1120 مگاپاسگال تعیین گردید. با توجه به آزمونهای مکانیکی، تحلیل های نرم افزاری و نیز محاسبات به عمل آمده، عمر باقیمانده به میزان 600 ساعت تخمین زده شد.