سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نهمین همایش حمل و نقل ریلی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

عبدالرضا ارجرودی – کارشناس ارشد راه و ترابری ، پژوهشکده حمل و نقل
پریسا بازداراردبیلی – کارشناس ارشد اقتصاد، هیئت علمی پژوهشکده حمل و نقل

چکیده:

نقش اساسی و کلیدی حمل و نقل ریلی به عنوان عامل ارتباط دهنده مراکز عرضه و تقاضا وعنصر تداوم بخش به فعالیتها از دو بعد توسعه ملی و قیمت نهایی کالا وخدمات دارای اهمیتی خاص می باشد، به نحوی که توجه دقیق و جامع به هریک از عوامل زیرساختی حمل و نقل ریلی در تأمین بازده اجتماعی- اقتصادی جزو الزامات اصلی به ثمر رساندن اهداف رشد و توسعه به شمار می رود.
در این مقاله نقش توسعه بخش حمل و نقل ریلی بر رشد اقتصادی کشور طی سالهای 84-1350 بررسی می گردد. برای تخمین مدل از الگوهای خودرگرسیون برداری استفاده شده است. نتایج حاصل از تخمین مدل نشان می‌دهد که در بلندمدت توسعه بخش حمل و نقل ریلی اثر مثبتی بر رشد اقتصادی دارد. همچنین چگونگی تغییرات متغیر ارزش افزوده بخش حمل و نقل ریلی بر رشد اقتصادی با روش تجزیه خطای پیش بینی مورد بررسی قرار گرفته است.