سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مجید محمودی توتزاری – کارشناس ارشد سازه دانشگاه صنعتی سهند تبریز
دکتر حسن افشین – استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی سهند تبریز

چکیده:

در این تحقیق، نحوه عملکرد تکنیک سرعت پالس فراصوت به عنوان یک آزمون غیرمخرب برای بتن، به منظور تخمین مقاومت فشاری بتن سبکدانه مورد بررسی قرار می گیرد. برای این منظور در حدود 110 طرح اختلاط بتن سبکدانه که با مصالح شن و ماسه سبک پومیس معدن اسکندان ساخته شده بودند، مورد استفاده قرار گرفته است. بر روی نمونه های مکعبی ساخته شده آزمون تعیین پالس فراصوت و آزمون تعیین مقاومت فشاری انجام گردید. نتایج آزمایش نشان دادند که با تغییرات در سن، عیار سیمان و مقدار آب به سیمان در مخلوط های مختلف بتن سبکدانه موضوع این تحقیق، نحوه تغییرات سرعت پالس در نمونه های مختلف مطابق با تغییرات در مقاومت فشاری آن نمونه ها بوده و این نشانگر این است که می توان رابطه ای بین این دو برقرار کرد. بر اساس نتایج حاصله، روابط نمایی ما بین سرعت انتقال پالس و مقاومت فشاری نمونه ها در سنین مختلف، با تقریب قابل قبولی به دست آمدند. در این مقاله نحوه انجام آزمایشات و نتایج حاصله آورده شده است.