سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنگره مهندسی نفت ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیدحسین حسینی – دانشگاه شهید چمران
بهرام علیزاده – دکتری زمین شناسی نفت، دانشگاه شهید چمران
هرمز قلاوند – اداره زمین شناسی بنیانی، مناطق نفتخیز جنوب

چکیده:

تکنیکΔ Log R یکی از رو شهای کاربردی و نوین برای محاسبه مقدار کل کربن آلی TOC) نیز تعیین میزان بلوغ مواد آلی م یباشد که در ایران به ندرت مورد استفاده قرار گرفته است. در این مطالعه سعی شده که این روش کاربردی هر چه بیشتر معرفی شود. در این تکنیک از داده های حاصل از لاگهای نمایشگر مقاومت الکتریکی درون سازندی و یکی از لاگهای نمایشگر تخلخل استفاده م یشود Δ LogR پارامتری است که حاصل جدایش مشاهده شده بین نمودارهای فوق در هنگام همپوشانی است. با استفاده از این پارامتر و معادلات جبری مربوط به آن م یتوان به اطلاعات ارزشمندی از قبیل مقدار TOC مقدارS2 پتانسیل هیدروکربوری) و نیز میزان بلوغ مواد آلی LOM) دست یافت. پس از معرفی روش مذکور سازند سرگلو در میدان نفتی مسجدسلیمان با این روش مورد ارزیابی قرار گرفت. سازند سرگلو به دلیل عمق بسیار زیاد آن (ژوراسیک میانی) و نیز گسترش محدود جغرافیایی (شمال فروافتادگی دزفول) بسیار کم مورد مطالعه قرار گرفته و از همین روی بسیار مورد علاقه زمین شناسان میباشد. با استفاده از تکنیک فوق مقد ر TOC میزان بلوغ مواد آلی سازند سرگلو در چاه 309 میدان نفتی مسجدسلیمان، مورد محاسبه قرار گرفت. سپس این دادهها با دادههای حاصل از پیرولیز راکایول مقایسه شدند. جداول و نمودارهای حاصله تطابق بسیار خوبی را بین نتایج حاصل از این روشها نشان میدهند. اهمیت تکنیک Δ LogR هنگامی آشکار م یگردد که بدانیم با استفاده از این روش م یتوان بدون نیاز به خردههای حاصل از حفاری، به میزان مواد آلی و بلوغ آنها در سازندهای مختلف یک حوضه نفتی پی برد.