سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: اولین کنفرانس انجمن پیشرانش هوافضایی ایران
تعداد صفحات: ۴
نویسنده(ها):
سید مهدی حسینی – کارشناس ارشد شیمی کاربردی تهران سازمان صنایع هوافضا
علی اکبر هاشمی پور رفسنجانی – کارشناس ارشد مهندسی شیمی تهران سازمان صنایع هوافضا

چکیده:
ماندگاری سوخت نفتی نوعی با استفاده از شرایط شتابدار و معادله آرنیوس برآورد شده است. چهار گروه نمونه از سوخت تازه تولید شده تهیه و در مخازن استیل ریخته شد. چهار عدد آون تهیه و هر آون در یک دما تثبیت شد. دمای آون 45 و 60 و 65 و 70 درجه سانتیگراد بوده و هر گروه پنج تای از نمونه ها در یک آون قرار داده شدند. مقدار گام نمونه ها در دوره های زمانی معین و از قبل تعیین شده، اندازه گیری شدند. بااستفاده از معادله آرنیوس، انرژی فعالسازی واکنش محاسبه شد که برابر با 17.59Kcal/mole به دست آمد. همچنین ثابت سرعت واکنش و ماندگاری انبار سوخت در دامنه دمای 30-25 درجه سانتیگراد مورد محاسبه قرار گرفت.