سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سپیده اعتدالی – دانشجوی کارشناسی ارشد خاکشناسی،
جواد گیوی – دانشیار گروه خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد

چکیده:

نیاز به استفاده بهینه از اراضی کشاورزی، بدلیل افزایش بسیار سریع جمعیت، در حال حاضر، بیش از پیش احساس میگردد. در این راستا، ارزیابی تناسب اراضی و تخمین پتانسیل تولید آنها، گام مهمی در فرآیند برنامهریزی استفاده از اراضی به حساب میآید. این تحقیق، به منظور تعیین پتانسیل تولید ذرت علوفهای و بررسی کارآیی روشهای ارزیابی تناسب اراضی در منطقه شهرکرد انجام گرفت. در این ارتباط، ابتدا پتانسیل حرارتی-تابشی تولید ذرت علوفهای آبی برآورد شد. سپس پتانسیل تولید اراضی با ضرب کردن شاخص خاک در پتانسیل حرارتی-تابشی تولید محاسبه گردید. شاخص خاک که نشان دهنده اثر عوامل محدود کننده آن در کاهش تولید است، از دو فرمول استوری و ریشه دوم محاسبه می گردد. میزان همبستگی بین پتانسیل تولید اراضی و عملکرد زارعین نشان داد که فرمول استوری برای محاسبه پتانسیل تولید اراضی، مناسب تر است.