مقاله تدوين و اعتباريابي پرسشنامه انتخاب رسته شغلي کارکنان نيروي انتظامي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان 1388 در پژوهش هاي مديريت انتظامي (مطالعات مديريت انتظامي) از صفحه 209 تا 228 منتشر شده است.
نام: تدوين و اعتباريابي پرسشنامه انتخاب رسته شغلي کارکنان نيروي انتظامي
این مقاله دارای 20 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اعتباريابي پرسشنامه
مقاله رسته شغلي پليس
مقاله روايي پرسشنامه
مقاله گزينش کارکنان پليس
مقاله مشاغل پليس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سوري احمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف پژوهش حاضر تهيه و اعتباريابي پرسشنامه انتخاب رسته شغلي کارکنان نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران (ناجا) بوده است. در اين راستا جامعه مورد نظر شامل کليه کارکنان نيروي انتظامي اعم از مديران و صاحبنظران و نقش آفرينان و نمونه تحقيق شامل 2422 نفر از 6 رسته شغلي انتظامي، راهنمايي و رانندگي، اطلاعات، آگاهي، اداري و پشتيباني و مرزباني بوده اند که به صورت تصادفي انتخاب گرديدند. به منظور تهيه ابزار مورد نظر، تحقيق حاضر در سه مرحله انجام پذيرفت. در مرحله اول به مطالعه و احصاء ويژگي ها و شاخص هاي مورد نياز رسته هاي تخصصي نيروي انتظامي در 6 رسته ياد شده بر حسب شرح وظايف آنان، مباني نظري و تحقيقات به عمل آمده و نظرات نقش آفرينان پرداخته شد. در مرحله دوم براي بررسي پايايي و روايي، پرسشنامه اوليه روي مديران و صاحبنظران به حجم نمونه 443 نفر اجرا گرديد. و بالاخره در مرحله سوم به منظور پاسخ به سوالات تحقيق، پرسشنامه اصلي روي 1011 نفر از کارکنان نيروي انتظامي اجرا گرديد. روش تحقيق حاضر از نوع توصيفي بوده و يافته هاي تحقيق در سه مرحله بالا نشان مي دهد که اولا ويژگي هاي مورد نياز رسته هاي ششگانه از گستردگي و تنوع فراواني برخوردار است. ثانيا پرسشنامه اوليه داراي سطوح قابل قبولي از پايايي و روايي برخوردار است. ثالثا پرسشنامه اصلي داراي ضريب پايايي 0.96 بوده که در روش هاي بازآزمايي اين ضريب 0.89 و دو نيمه کردن 0.83 برآورد گرديد. همچنين پرسشنامه حاضر داراي روايي صوري، محتوايي، افتراقي و همزمان بوده به طوري که قادر به تمايزگذاري بين گروه قوي و ضعيف مي باشد. از طرف ديگر، بر اساس تجزيه و تحليل يافته ها مشخص گرديد در رسته هاي تخصصي نيروي انتظامي به جز رسته انتظامي علاوه بر ويژگي ها و و شاخص هاي مشترک، داراي ويژگي هاي اختصاصي بوده اند.