مقاله تدوين و روان سنجي ابزار خودكارآمدي عملكرد باليني دانشجويان پرستاري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان 1388 در پايش از صفحه 51 تا 60 منتشر شده است.
نام: تدوين و روان سنجي ابزار خودكارآمدي عملكرد باليني دانشجويان پرستاري
این مقاله دارای 10 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اعتبار
مقاله پايايي
مقاله خودكارآمدي
مقاله عملكرد باليني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: چراغي فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: حسني‌ پرخيده‌
جناب آقای / سرکار خانم: يغمايي فريده
جناب آقای / سرکار خانم: علوي مجد حميد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر به تدوين و روان سنجي ابزار «خودكارآمدي عملكرد باليني» دانشجويان پرستاري كارآموز مي پردازد. ابتدا، بر اساس يك پژوهش كيفي و تحليل محتواي مصاحبه هاي فردي و گروهي و نيز مرور منابع در دسترس، ابزار «خودكارآمدي عملكرد باليني» با 69 عبارت در مقياس ليكرت 11 درجه اي و پنج حيطه تدوين شد. اعتبار محتواي ابزار طراحي شده، در قالب شاخص تعيين اعتبار محتوا، توسط بيست عضو هيات علمي دانشكده هاي پرستاري بررسي گرديد. سپس اعتبار و پايايي ابزار طراحي شده، در نمونه اي 207 نفري از دانشجويان پرستاري كارآموز سنجيده شد.
پس از سنجش اعتبار محتوا، اعتبار صوري و تحليل عاملي داده هاي حاصل از پژوهش، ابزار «خودكارآمدي عملكرد باليني» به 37 عبارت در چهار حيطه تبديل شد. اعتبار همزمان ابزار «خودكارآمدي عملكرد باليني» با ابزار «خودكارآمدي عمومي» نمايانگر اعتبار مناسب ابزار بود (P<0.01، r=0.73). ضريب آلفاي كرونباخ (a=0.96)، همساني دروني مناسب ابزار نهايي را نشان داد. ضريب آلفاي كرونباخ حيطه ها بين 0.90-0.92 محاسبه شد؛ آزمون مجدد با فاصله دو هفته نمايانگر ثبات مناسب ابزار (r=0.94) بود.