سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری و علوم اجتماعی
تعداد صفحات: ۲۸
نویسنده(ها):
بلال پیرمحمد –
محرم بخشعلی زاده –

چکیده:
رقابت درخلاقیت, نوآوری وارزش زایی است ومهمترین دغدغه صنایع و بنگاه ها چگونگی حضور در صحنه رقابت، ماندگاری وپایداری دربازاررقابت است. با توجه به اینکه زنجیره ارزش یک رویکرد کلی و جام بر اساس بازار (تقاضا) و عرضه (تولید) است که هدف آن کاهش هزینه قیمت تمام شده و دستیابی مصرف کننده به محصول می باشند و با عنایت به تأثیرات فراگیر جهانی شدن بر تأمین مواد اولیه و منابع تولید ، فرصت های بازار نیز فار رقابتی وارد بر تولید کنندگان، امروز با پدیده ای بنام زنجیره جهانی ارزش مواجه هستیم. اما با توجه به بررسی شرایط کنونی سوال اصلی تحقیق این است که واحدهای تودلید کننده آجرهای فشاری وسفالی دراستان اردبیل ازچه نوع استراتژی بایستی استفاده نمایند ؟ روش در این پژوهش با توجه به عنوان تحقیق , بصورت مصاحبه , پرسشنامه ای و میدانی بوده و جامعه صنعتی مورد مطالعه در استان اردبیل 27 مورد کارخانه تولید آجر سفالی و فشاری بوده و جمعیت مورد مطالعه تحقیق که بعنوان نمونه انتخاب شدند 41 نفر بوده است. داده ها توصیفی بوده وپس از جمع آوری داده ها (از طریق مصاحبه وتکمیل پرسشنامه و مطالعه میدانی وکتابخانه ای) , یافته های تحقیق این بود کنه بایستی در صنعت آجر سفالی استان اردبیل ازاستراتژی تهاجمی ازنوع رشدوتوسعه ونیز درصنعت آجرفشاری نیز ازاستراتژی تدافعی ازنوع انحلال استفاده گردد.