سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس بین المللی علوم انسانی و مطالعات رفتاری
تعداد صفحات: ۱۱
نویسنده(ها):
شهلا ذهبیون – دکترای برنامه ریزی درسی، مدرس دانشگاه فرهنگیان

چکیده:
وقوع انقلاب اطلاعاتی و نفوذ آن در کلیه عرصه های زندگی بشری، حد و مرز سازمان ها را در نوردیده و بر همه جوانب زندگی انسان ها حتی حیطه تعلیم و تربیت تاثیرات عمیقی گذاشته است. نفوذ این پدیده بر شهروندان جوامع نیز قابل مشاهده است، به طوریکه تربیت شهروندی را نیز با چالش های جدی و جدیدی مواجه نموده است. مواجهه با این پدیده نو نیاز به راهبرد های جدیدی را گوشزد می کند و یکی از اینراهبرد ها تجدید نظر در نظام آموزشی به طور اعم و اهداف نظامآموزش و پرورش به طور اخص می باشد. . لذا هدف این مطالعه تعیین ویژگی های تربیت شهروندی در قرن بیست و یک و دلالت های آن برای نظام آموزش و پرورش بوده است. پژوهش از نوع مروری- تحلیلی بوده، در تحلیل اطلاعات از رویکرد توصیفی- تفسیری استفاده شد و روش جمع آوری داده ها کتابخانه ای بود و. یافته ها نشان داد، با ظهور نوع جدیدی از شهروندی تحت عنوان شهروندی الکترونیک در عصر اطلاعات، لزوم بازنگری در اهداف نظام آموزشی اجتناب ناپذیر است