سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم تربیتی
تعداد صفحات: ۱۱
نویسنده(ها):
جعفر شویچی – عضو هیات علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه پیام نور جمهوری اسلامی ایران تهران
شهین کاظمی زاده – مدرس مدعو گروه علوم اجتماعی دانشگاه پیام نور جمهوری اسلامی ایران تهران

چکیده:
پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان توجه به مؤلفه های تربیت شهروندی یعنی دانش، مهارت و نگرش شهروندی در کتاب های درسی مطالعات اجتماعی چاپ ۱۳۹۳ دوره ی ابتدایی اول و دوم صورت گرفته است. در این پژوهش از روش تحلیل محتوا استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه ی کتاب های درسی مطالعات اجتماعی دوره ی ابتدایی می باشد که از این جامعه، برنامه ی درسی مطالعات اجتماعی پایه های سوم، چهارم، پنجم و ششم ابتدایی به روش هدفمند انتخاب شده است. جهت گردآوری داده هاچک لیست تحلیل محتوا مورد استفاده قرار گرفت و روایی آن توسط متخصصان این حوزه تایید شد. نتایج حاصل از تحقیق بیانگر آن است که از مجموع ۹۲۰ واحد ضبط شمارش شده از متن و تصویر کتاب های مطالعات اجتماعی دوره ی ابتدایی ۴/۵۶ درصد به دانش شهروندی ۸/۳۲ درصد به مهارت شهروندی و ۸/۱۰ درصد به نگرش شهروندی اختصاص دارد. این در حالی است که هر یک از شاخص های مربوط به مؤلفه های تحقیق به صورت نامتوازن مورد توجه قرار گرفته و کتاب های درسی نیز به یک نسبت به مولفه های شهروندی نپرداخته است