سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: هفتمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

ملیحه سادات حسینی فراشی – کرمان، دانشگاه شهید باهنر، دانشکده فنی، گروه مکانیک، کارشناس ارشد
مهران عامری – استادیار
سید محمد فقیه – کارشناس ارشد

چکیده:

روش های گوناگونی برای تطبیق شبکه وجود دارد، که در میان آنها روش تطبیق شبکه جاداده شده و توزیع مجدد بیشترین کاربرد را دارند. همچنین استفاده از ترکیب روش های تطبیق شبکه در سال های اخیر مورد توجه محققین قرار گرفته است. در این مقاله از ترکیب روش های تطبیق شبکه جاداده شده و توزیع مجدد در شبکه نیمه سازمان یافته برای حل عددی معادلات اویلر دو بعدی استفاده شده است . با توجه به نیمه سازمان یافته بودن شبکه می توان از روش تطبیق توزیع مجدد در هر مرحله از تطبیق شبکه جاداده شده استفاده نمود. برای ارزیابی نتایج، حل دو مساله مدل با جریا نهای تراصوتی و فراصوتی در کانال با انحنای دایروی مدنظر قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که ترکیب رو شهای تطبیق شبکه جاداده شده و توزیع مجدد در شبکه های نیمه سازمان یافته تنها با افزایش کمی در زمان محاسبه، موجب افزایش چشمگیر دقت نسبت به رو ش تطبیق شبکه جاداده شده می شود.