سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

محمد اسدیان قهفرخی – دانشجوی دکتری تبدیل انرژی ( دریا ) دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی م
مجید کرمی راد – کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی مکانیک
رضا یوسفی – استاد دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی مکانیک
محمدسعید سیف – دانشیار دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی مکانیک

چکیده:

بررسی حرکات شناورها یکی از مهمترین موضوعات در چر خ ه طراح ی و ساخت کشتی است که هر ساله فعالیت های گسترده ای در سراسر دنیا در این زمینه صورت می گیرد . در مقاله حاضر حرکات مدل یک بارج در امواج با انجام آزمایش هایی در فلوم موجساز مورد بررسی قرار خواهد گرفت . در این راستا با استفاده از سنسور حرکات که بر رو ی مدل نصب شده است، حرکات ثبت شده و سپس در حوزه زمان ی و فرکانسی مورد تحل یل ق رار خواهند گرفت . حرکات ب ی بعد شناور به صورت نمودار RAO استخراج گرد ی ده و مقایسه ای میان نتایج تحلیل حرکات، توسط نرم افزار Sea-keeper و نتایج حاصل از تست در فلوم موجساز صورت پذیرفت . با توجه به قابلیتهای موجساز ساخته شده امکان ایجاد موج های نامنظم نیز وجود داشته و می توان حرکات شناور در حالت امواج نامنظم از روبرو را نیز بررسی نمود .