مقاله تشخيص سريع مولکولي ليستريامنوسيتوژنز به روش PCR با استفاده از ژن hlyA که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان و پاييز 1388 در مجله ميكروب شناسي پزشكي ايران از صفحه 9 تا 14 منتشر شده است.
نام: تشخيص سريع مولکولي ليستريامنوسيتوژنز به روش PCR با استفاده از ژن hlyA
این مقاله دارای 6 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ليستريامونوسيتوژنز،PCR
مقاله ژن hlyA

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نجفي علي
جناب آقای / سرکار خانم: قربانعلي زادگان مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: توكلي حميد
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و اهداف: در حال حاضر روش استاندارد براي تشخيص ليستريا مونوسيتوژنز كشت مي باشد. به علت اين که در خوراک دام از آنتي بيوتيك استفاده مي شود و اين باکتري داخل سلولي مي باشد حساسيت كشت به شدت كاهش مي يابد. به علاوه، تشخيص با اين روش بيشتر از 36 ساعت طول مي کشد. لذا، دست يابي به آزموني كه بتواند در هر شرايطي وجود ليستريا مونوسيتوژنز را در نمونه باليني نشان دهد، ارزشمند مي باشد. هدف اين مطالعه تشخيص سريع مولکولي ليستريا مونوسيتوژنز به روش PCR با استفاده از ژن hlyA بود.
روش بررسي: ژن hlyA به عنوان ژن اختصاصي براي شناسايي ليستريا مونوسيتوژنز انتخاب گرديد. به منظور بهينه سازي آزمايش از سويه استاندارد ليستريا مونوسيتوژنز PTCC: 1163 استفاده شد. براي بررسي اختصاصيت از باکتري هاي سالمونلا تيفي PTCC: 1609، ليستريا مونوسيتوژنز PTCC: 1163 و اشريشياکلي ATCC: 35218، استفاده شد. براي استخراج DNA از روش فنل – کلروفرم استفاده شد و محصول 210bp پس از الکتروفورز در ژل آگارز %1 در دماي اتاق با رنگ اتيديوم برومايد رنگ آميزي و مورد شناسايي قرار گرفت.
يافته ها: نتايج اين مطالعه نشان داد که سويه استاندارد محصول مورد نظر را توليد مي نمايد. در حقيقت، جفت پرايمر انتخاب شده محصولي در اندازه 210bp توليد مي کند. آزمايش اختصاصيت نشان داد که روش حاضر با هيچ يک از باکتري هاي غيرهدف واکنش نشان نمي دهد. بررسي حساسيت نشان داد که حد نهايي تشخيص DNA ليستريا مونوسيتوژنز در اين روش 500fg مي باشد.
نتيجه گيري: نتايج بهينه سازي نشان داد که روش PCR به كار رفته در اين مطالعه از سرعت، حساسيت و اختصاصيت لازم برخوردار است و نتيجه نهايي در کمتر از سه ساعت بدست مي آيد. به کارگيري اين روش در آزمايشگاه ها تشخيص ليستريا مونوسيتوژنز را امکان پذير مي نمايد.