مقاله تشخيص مولكولي ژنهاي بتالاكتامازي CTX&PER در سويه هاي E.coli جداشده از نمونه هاي كلينيكي از بيمارستان هاي تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان 1387 در بيماريهاي عفوني و گرمسيري ايران از صفحه 69 تا 74 منتشر شده است.
نام: تشخيص مولكولي ژنهاي بتالاكتامازي CTX&PER در سويه هاي E.coli جداشده از نمونه هاي كلينيكي از بيمارستان هاي تهران
این مقاله دارای 6 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مقاومت آنتي بيوتيكي
مقاله CTX, PER, ESBL, E. coli

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شاه چراغي فرشته
جناب آقای / سرکار خانم: نويري هانيه
جناب آقای / سرکار خانم: نصيري سياوش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: باكتري اشريشياكلي قادر به توليد بتالاكتامازهاي وسيع الطيف (ESBLs) از جمله آنزيمهاي CTX و PER مي باشد كه سبب مقاومت بالاي آن در برابر آنتي بيوتيكهاي بتالاكتام مي شود. با توجه به اينكه E. coli درصد قابل توجهي از عفونتهاي بيمارستاني و خارج بيمارستاني را شامل مي شود، بنابراين شناخت الگوي مقاومت و حساسيت اين باكتري نسبت به آنتي بيوتيك هاي بتالاكتام در درمان و كنترل عفونتهاي ناشي از اين باكتري نقش بسزايي دارد. هدف از انجام اين تحقيق تعيين الگوهاي حساسيت آنتي بيوتيكي نسبت به آنتي بيوتيك هاي بتالاكتام و تحقيق پيرامون وجود ژنهاي بتالاكتامازي PER, CTX در نمونه هاي باليني E. coli مي باشد.
روش كار: تعداد 260 نمونه E. coli، جمع آوري گرديد. الگوهاي حساسيت آنتي بيوتيكي با روش disk diffusion تعيين گرديد. تشخيص ايزوله هاي توليد كننده ESBL براساس تست فنوتيپي تاييدي انجام پذيرفت، همچنين MIC سفتازيديم با استفاده از روش Microbroth Dilution تعيين شد. در نهايت ژنهاي blaCTX, blaPER در نمونه هاي مورد نظر با روش PCR شناسايي گرديد.
يافته ها: سوش مقاومي نسبت به ايمي پنم يافت نشد. MIC سفتازيديم برابر يا بيش از 4 ميكروگرم در ميلي ليتر بود. 18.1 درصد از نمونه هاي داراي بتالاكتاماز نوع CTX بودند و نمونه اي حاوي ژن PER يافت نگرديد. 42.7 درصد از كل نمونه هاي تحت بررسي داراي ژنهاي ESBL 111) نمونه) و 39.7 درصد از نمونه هاي ESBL مثبت حامل ژنهاي CTX بودند.
نتيجه گيري: نتايج اين تحقيق نشان مي دهد كه سويه هاي مقاوم به آنتي بيوتيكهاي بتالاكتام و سويه هاي توليد كننده ESBL در E. coli روبه افزايش است و توليد ESBL مي تواند يكي از دلايل افزايش مقاومت آنتي بيوتيكي باشد.