مقاله تشخيص ويروس هپاتيت GBV)G) در بيماران هپاتيت مزمن C، با روش RT-Nested PCR که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز 1388 در گوارش از صفحه 153 تا 160 منتشر شده است.
نام: تشخيص ويروس هپاتيت GBV)G) در بيماران هپاتيت مزمن C، با روش RT-Nested PCR
این مقاله دارای 8 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله Nested PCR
مقاله RT-PCR
مقاله ويروس هپاتيت G
مقاله ناحيه 5’-UTR

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قنبري رضا
جناب آقای / سرکار خانم: روان شاد مهرداد
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني سيديونس
جناب آقای / سرکار خانم: شاه زماني كيانا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: ويروس هپاتيت (GBV-C)G، يك ويروس RNAدار تك رشته اي با پلاريته مثبت مي باشد كه عضوي از خانواده فلاوي ويريده است. عفونت با اين ويروس شايع بوده و داراي انتشار جهاني است. تشخيص دقيق اين ويروس به دليل همراهي آن با ويروس هاي مهمي چون HCV، HBV و HIV، بسيار حايز اهميت مي باشد، چرا كه در حالت عفونت هم زمان، ممكن است بر روي بيماريزايي، سير بيماري و هم چنين پاسخ به درمان ضدويروسي تاثيرگذار باشد.
روش بررسي: در پژوهش حاضر روش حساس و دقيق RT-Nested PCR، براي جداسازي و شناسايي توالي 5’-UTR ويروس هپاتيت (GBV-C)G، راه اندازي و به كار گرفته شد: ابتدا ژنوم ويروس استخراج گرديد و سپس با روش ترانس كريپتاز معكوس، cDNA سنتز گرديد. پس از آن با استفاده از يك PCR دو مرحله اي و دو جفت آغازگر اختصاصي، منطقه مورد نظر از ژنوم ويروس تكثير گرديد و سپس محصول نهايي با روش الكتروفورزروي ژل آگارز مشاهده گرديد.
يافته ها: بر اساس 5 نمونه مثبت از نظر ويروس هپاتيت (GBV-C)G، روش موردنظر راه اندازي و بهينه سازي شد. پس از آن با استفاده از روش راه اندازي شده، تعداد 71 مورد سرم بيمار مبتلا به هپاتيت C مزمن از نظر وجود ويروس هپاتيت (GBV-C)G، مورد بررسي قرار گرفت. در نهايت نشان داده شد كه تعداد 31 مورد 43.6) درصد) از نظر ويروس هپاتيت G، مثبت بودند.
نتيجه گيري: بر اساس نتايج به دست آمده در اين مطالعه مشخص گرديد كه روش راه اندازي شده، از كارايي قابل قبولي براي تشخيص عفونت ويروس هپاتيت (GBV-C)G، برخوردار مي باشد. علاوه بر آن نشان داده شد كه ميزان آلودگي به اين ويروس در افراد مبتلا به عفونت مزمن HCV در ايران بالا مي باشد.