سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نهمین همایش حمل و نقل ریلی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مصطفی نمازی – فوق لیسانس مهندسی راه آهن برقی
رضا واحدی – لیسانس مهندسی برق – قدرت
محسن قاسم زاده مشهدی – فوق لیسانس مهندسی راه آهن برقی

چکیده:

در حمل و نقل به وسیله قطار، راننده مجبور است به طور پیوسته قطار را برای یک زمان طولانی کنتـرل نمایـد . طیـق آمار ارائه شده، بیش از 320 نفر در ایران و 128نفر در تایلند طی سال 2004میلادی به دلیل خـواب آلـودگی راننـده جان باختند . از اینرو سیست م اتوماتیک کنترل قطار به منظور کاهش ایـن نـوع از تصـادفات ضـروری اسـت . در برخـی محیطهای اطراف راه آهن، انسان، حیوان و … معمولاً در عرض خطوط راه آهن در طول روز عبور می کننـد . آنهـا خطـر موجود را جدی نمی گیرند در حالی که قطار با سرعت زیادی در حال حرکت به سوی آن ها است . بنابراین، با توجـه بـه مشکلات و خطرات ذکر شده، در این مقاله الگوریتمی به منظور تشخیص اشیاء متحـرک در محـدوده خطـوط راه آهـن توصیف شده و نتایج پیاده سازی آن در خطوط راه آهن ایران توصیف می شود . بدین منظـور یـک دوربـین فیلمبـرداری دیجیتال روی قطار نصب شده و عمل یات پردازش تصویر روی تصاویر حاصله از این دوربین به منظـور تشـخیص اشـیاء متحرک انجام می گیرد . الگوریتمی که در این مقاله به منظور تشخیص اشیاء متحرک مورد استفاده قرار مـی گیـرد، بـر مبنای آشکارسازی نقاط گوشه در دو فریم متوالی، تطبیق این نقاط، یافتن هندسه اپیپلار دو ربـین بـا اسـتفاده از ایـن نقاط منطبق و آنگاه جداسازی نقاطی که قید اپیپلار را برآورده نمیکنند، استوار است