سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی بوم های بیابانی، گردشگری و هنرهای محیطی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

امین رستمی – کارشناس ارشد معماری

چکیده:

همواره اقلیم به عنوان عاملی مهم زندگی بشر را تحت تاثیر قرار میدهد نگاهی گذرا به معماری بومی مناطق مختلف ایران حکایت از شناخت خصوصیات محیطی به خصوص اقلیمی پهنه های متنوع ایران چاره اندیشی هوشمندانه نیاکان برای استفاده هرچه بیشتر از مواهب طبیعی و مقابله با مشکلات و ناهنجاریهای اقلیمی محیطی آن دارد معماری بومی شوشتر شهری که واجد ارزش هویت معماری وشهرسازی و از نقاط شاخص خوزستان می باشد دقیقا منطبق با شرایط محیطی و اقلیمی بوده و دارای هویت خاصی درمنطقه می باشد بنابراین شناخت این معماری و راه کارهای بومی آن زمینه ارزشمندی برای استفاده از آنها درفضاهای جدید ایجاد می کند دراین تحقق معرفی و شناخت ارزشها و کیفیت های کالبدی به کاررفته درمعماری بومی شوشتر که با توجه به اقلیم شرایط آب وهوایی این منطقه شکل گرفته مورد توجه می باشد هدف کاربردی این راه کارهای اقلیمی کالبدی جهت طراحی بناهای همساز با اقلیم می باشد نه درتضاد با آن . روش اصلی تحقیق این مقاله توصیفی تاریخی و تحلیل کتابخانه ای است که با رجوع به اسناد و مدارک مورد بازبینی قرارگرفته است.